ІСТОРІЯ  УКРАЇНИ

Самостійна робота №1

 Визвольна війна українського народу с. XVII ст.
Утворення козацької держави

         Причини, характер і рушійні сили. Початковий етап війни (1648-1649). Перемоги козацько-селянського війська під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького
                      Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр.
                           Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького.
Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в Українській державі.
Історичне значення Визвольної війни українського народу.Оцінка особи Б. Хмельницького в науковій літературі.

Самостійна робота №2

Соціально-економічний, політичний розвиток України в др. пол. XVII - XVIIІ ст.

Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я.

Активізація зовнішньої торгівлі.

 Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 р.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко, І.Самойлович. Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття. Гетьман І.Мазепа.Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. Обмеження Української автономії в першій половші XVIII ст. Діяльність Малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.
Історичне значення Існування Української Гетьманської держави другої половини ХVIIVIII століття.
Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях. Визвольні повстання 1702-1704 рр. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина, Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

Самостійна робота №3

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА  АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІй В І ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав.
Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк.
Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т. Шевченко.
Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бесарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року).
Характер політики австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Йосифом ІІ, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.
Самостійна робота №4

Українські землі у ІІ половині ХІХ століття

 Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту.
Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух І посилення репресій з боку царизму. Участь українців у польському повстанні 1863-1864 рр. в Україні, Валуєвський циркуляр. Емський указ. Криза громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. Поширення марксизму. Початок пролетарського руху.
Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко, М.Грушевський. зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.
 

 

Самостійна робота №5

 

УКРАЇНСЬКА РСР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
                                               (1921—1928рр.)

 

             Політика «воєнного комунізму»

 

Утворення СРСР. Статус України.

 

Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні.
Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу.

 

Політика влади у царині культури.
Українізація (коренізація).

 

Релігійне життя в Україні.

 

 

Самостійна робота №6

СТАНОВИЩЕ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 1929 – 1238 рр.

 Становище у галузі освіти.

Досягнення науки та гальмівні чинники її розвитку. Література і мистецтво.
«Розстріляне відродження».
Політика держави щодо церкви та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.

Самостійна робота №7

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921—1939 рр.

 

Самостійна робота №8

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(1939—1945рр.).

Завершення вигнання окупантів з України.

Героїзм українського народу. Ціна перемоги.

Культура в роки війни. 

 

Самостійна робота №9

УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х років)

 

Самостійна робота №10

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.

Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція.

Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини.